White Sash

"No leg no hand
No hinge no center
No center no strike
Soft hands hit hard"
Laoshi John R Brixey